Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 15 augusti 2017

Observationsmall - lektionsbesök - kollegialt lärande

 
Då är mall för Pedagogisk uppföljning av lektion ute på remiss i kollegiet på Vialundskolan : )
Det ska bli intressant med respons och att sedan dra igång med besök inom kort. 
Tänk vilken tillgång med en ledningsresurs med förmågan att skapa dokument och blanketter med juste layout och tydlig struktur.
 söndag 6 augusti 2017

Skola på vetenskaplig grund

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Snart är det dags att starta upp ett nytt läsår och här kommer tips på bra sidor där aktuell forskning, inom ett brett område, finns samlad: forskningen.se
Se även egen länk till vänster här i bloggen. Nyheter om forskningsresultat. Forskningen.se vill nå ut med resultat från offentligt finansierad forskning till allmänheten och drivs utan eget vinstintresse. Bakom oss står landets lärosäten samt ett flertal andra forskningsaktörer. Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm, Vetenskapsrådet är förvaltande organ.

Skolverket bevakar forskning inom ett antal områden. För att nå en så hög kvalitet som möjligt anlitar vi olika universitet och högskolor, det är ju där forskningen bedrivs. Sedan 2008 sammanställer och sprider Skolverket kunskap om resultat av forskning för skolan. Uppdraget har fått ökad betydelse i och med den skarpare skrivningen i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet är att öka kunskapen om forskning hos huvudmän, rektorer, lärare, förskolechefer och förskollärare så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Här länk  till Skolverkets nyhetsarkiv - forskning.
 

fredag 4 augusti 2017

Professor Lundahl inleder läsåret i Kumla

Välkomna till nytt arbetsår med föreläsning om Bedömning för lärande!                        
 
Torsdag 10 augusti inleds arbetsåret för alla lärare och ansvariga för förskoleklass med föreläsning om Bedömning för lärarande av professor Christian Lundahl i Vialundskolans aula.
Dagen börjar med drop-in mingel från 08.00. 8.40 hälsar förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand välkommen till det nya arbetsåret. Christians föreläsning är 9-12 med paus för kaffe. Efterarbete sker på respektive skola.


 
Om Christian Lundahl

                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

måndag 31 juli 2017

Åtgärdstrappa vid upplevd kränkning

1. Ingripande och samtal med inblandade 
Ingripande och utredning av vad som har hänt ska påbörjas omgående. Den person som ingriper eller får kännedom om upplevd kränkning har därefter ansvar för kränkningsutredningen och dokumentation och benämns nedan ansvarig personal. Dokumentation görs av ansvarig personal. Använd blanketten Tjänsteanteckningar (se Kumlaportalen). En kopia lämnas till mentor, en till rektor. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas. Rektor anmäler till huvudman på avsedd blankett. Uppföljningssamtal ska hållas inom en vecka av ansvarig personal och elevens mentor ska alltid hållas informerad för att kunna stötta eleven på bästa sätt och kontakta vårdnadshavarna. Om uppföljningen visar att kränkningarna upphört noteras detta på tjänsteanteckningarna och dokumentet lämnas till skolassistenten för diarieföring. En kopia lämnas till mentor och rektor. Om situationen inte förbättrats vid uppföljningssamtalet noterar ansvarig personal detta på tjänsteanteckningarna och lämnar ärendet vidare till mentor och steg 2. Mentor informerar vårdnadshavare resultat av uppföljningssamtal. 
Ansvar all personal, oavsett personalgrupp 

2. Ärendet lämnas till mentor 
Mentor tar återigen kontakt med vårdnadshavarna till alla inblandade elever. Vid behov tas en diskussion med arbetslaget/undervisande. Kontakterna/resultat av utredning/ev. åtgärder dokumenteras av mentor och lämnas till skolassistent och rektor. Även här används blanketten Tjänsteanteckningar. (se bilaga 3). 
Ansvar Mentor 

3. Trygghetsgruppen kopplas in 
Vid upprepade kränkningar, då ärendet inte förbättrats av insatser i steg 1 och 2, lämnas ärendet över till Trygghetsgruppen som ansvarar för vidare dokumentation. Mentor är delaktig i det uppföljande arbetet och samarbetar med Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen informerar Elevhälsan och rektor fortlöpande om aktuella ärenden vid EHT. Rektor rapporterar kontinuerligt till förvaltningen i aktuella ärenden. Ansvar Trygghetsgruppen, mentor. 

4. Elevhälsan och rektor 
Elevhälsan och rektor kopplas in om kränkningarna fortsätter. Rektor ansvarar för dokumentation och rapportering till huvudman samt återkoppling till mentorer. 
Ansvar Elevhälsoteam och rektor 

5. Huvudman - Förvaltning för livslångt lärande 
Huvudman fattar beslut om fortsatta åtgärder, t.ex. byte av skola. 
Åtgärderna anpassas utifrån varje enskilt fall och rektor ansvarar för uppföljning och återkoppling till mentorer. 

Ansvar Huvudman och rektor 

lördag 15 juli 2017

Vialundskolan 17/18 planering

Är lite extra gott att ha semester när vi är i fas med höstens planering och organisation.

Redan nu kan vårdnadshavare och elever ta del av schema(bas), Verksamhetsplan, Vialundsguide mm. på kommunens hemsida. Personalen får ett utskick med konferensschema, likabehandlingsplan osv när ledigheten går mot sitt slut och skolstart närmar sig. Detta är angeläget för att alla pedagoger och personal på skolan ska känna att grunderna är lagda för läsårsstart och vi kan lägga fullt fokus på eleverna och undervisningen från och med 10 aug. Tanken med utskicket är inte att man ska börja arbeta utan istället att skapa lugn och tillgång till information, alla pedagoger ska vara lediga till 100 % fram till och med 9 augusti.

Varmt välkomna till Vialundskolan kommande läsår önskas elever, personal och vårdnadshavare men detta först efter ett långt och förhoppningsvis skönt sommarlov!

Vialundskolan, Kumla kommun hemsida

måndag 10 juli 2017

Framgång i undervisningen


Semestern har börjat och mannen i mitt liv ägnar sig åt bilen vars växellåda(eller nåt - whatever) rasade under helgen. I och med isolering här ute på landet passar det då bra att jag ägnar mig åt skolans fortsatta utvecklingsområden, att ytterligare utveckla och förbättra undervisningen, med fokus på lektionsbesök samt uppföljande samtal. 

 
Lars Thorins arbete har varit grunden för den mall vi i Kumla komun nyttjat, för dokumentation och uppföljning av verksamhetsbesök, under senaste åren och detta då i digitaliserad form med hjälp av Infomentor coach. Dessvärre  har Infomentor coach sagt upp sitt avtal med mycket kort varsel och vi behöver tänka nytt till hösten. 
Forskning och evidens utgör grunden i arbetet  och genomläsning av Skolinspektionens forskningsrapport blir första steget mot framtagandet av nya mallar. Nedan sammanfattningen och länk till rapporten på Skolverkets hemsida: Några viktiga slutsatser

Här är några slutsatser som Skolinspektionen tar fasta på  utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer:
  • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens. 
  • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt. 
  • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter. 
  • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte. 
  • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.
Plockat från Skolverkets hemsida 2017-07-10,


 

Självklart ska jag fiska goda exempel på mallar för verksamhetsbesök och Twitter är alltid en bra start. 

onsdag 5 juli 2017

Skolans rutiner och systematiska kvalitetsarbete

Nu är vår reviderade Vialundsguide 17/18 klar
 
Utifrån Vialundskolans systematiska kvalitetsarbete och då främst personalens analys av resultat, intervjuer och enkäter + kollegialt arbete och lärande, arbetas årligen fram en Vialundsguide.
 
Här tydliggörs bl.a. skolans rutiner och struktur samt kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete. 
Personalen lyfter i årliga utvärderingar fram guiden som en av skolans framgångsfaktorer då det kommer till att skapa struktur, rutiner och ett medvetet arbete med att ständigt utveckla undervisningen och verksamheten.
 
Dokumentet i sin helhet finns att tillgå på Kumla kommuns hemsida(Barn- och utbildning - grundskolor-Vialundskolan).
 
Eller klicka på länken: Vialundsguiden på Kumla kommuns hemsida
 
 
 

måndag 26 juni 2017

Årshjul systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018Varje period leder arbetslagledarna arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under arbetslagsträffarna. Detta dokumenteras och följs upp i Kumlaportalen. Punkterna nedan diskuteras utifrån följande tre frågeställningar:
Var är vi nu?
Vart vill vi nå?
Hur ska vi komma dit? (Konkreta åtgärder)

§  Formativ bedömning - BFL (BFL-piloter leder arbetet i arbetslagen) med fokus på att utveckla klassrumspraktiken och involvera eleverna i deras lärande. Arbetet utgår ifrån Dylan Williams fem nyckelstrategier.


§  Värdegrundsarbete; fokus på normkritik och personalgruppens relationskompetens bl.a. utifrån ICDP och MI. Motiverande arbete för att nå alla elever och resultatskillnader pojkar-flickor är inringade utvecklingsområden samt vidare diskussioner kring inkludering. Arbetet leds av elevhälsans personal.
              Ämneslag
På torsdagarna arbetar vi med kollegialt arbete i mer flexibel form. Planering, uppföljning och utvärdering av arbetet i ämneslag: SO, NO, språk och PREST. Vissa torsdagar möjliggörs även kommunövergripande ämnesarbete.
 

Ämneslagens uppdrag

·         Upprätta pedagogiska planeringar som läggs in i Infomentor. 

·         Planera undervisningen för en bra progression mellan årskurserna och arbeta över ämnesgränserna. Genom att sammanföra kunskapskraven i olika ämnen minskas arbetsbördan och undervisningen skapar en helhet för eleverna.

·         Utveckla ämnesdidaktiken genom att ta del av forskning, aktuell litteratur samt kompetensutveckling genom kollegialt lärande.

·         För ämnesanslagen köpa in material som tillgodoser kraven på ett allsidigt undervisningsmaterial som gynnar en varierad undervisning.

Ämneslaget har ett gemensamt utvecklingsansvar för elevernas lärande. Det betyder att ämneslagen ska sträva efter att organisera arbetet, fördela/omfördela resurser och gruppera eleverna på det sätt som ger elever bästa möjliga stöd för sitt lärande. Även de elever som är i behov av extra utmaningar ska få sina behov tillfredsställda. Grunden i vårt arbete är ett inkluderande arbetssätt med flexibel pedagogik. Vi lärare är resurser för eleverna.

Ämneskonferenserna används bl.a. till pedagogiska och metodiska diskussioner för att finna lösningar och pröva nya vägar fram för ökad måluppfyllelse. Allt arbete utgår från ett medvetet elevfokus.
Lärgrupper, där vissa är kommunövergripande, träffas cirka en gång i månaden med fokus på planering, uppföljning och utvärdering av arbetet inom följande områden:
 
§  BFL
§  Matematik
§  Svenska och SVA
§  Trygghetsgruppen (likabehandlingsarbete)

Ämnesövergripande arbete enligt treårsmodell:
För att minska snuttifieringen, finna beröringspunkter, se helheten och helt enkelt utöka samarbetet mellan ämnen, elevgrupper och pedagoger så har vi tre teman som vi arbetar kring. Läsåret 2017/2018, se markerat år. 
v. 34-43                                                       v. 45-51                                             v. 2-23
Läsår 1  Demokrati                                     Kommunikation                              Kultur och skapande
Läsår 2  Barnkonventionen                       Identitet-relationer                       Hållbar utveckling
Läsår 3  Entreprenörskap                       Hälsa och livsstil                           Internationalisering
   

 

lördag 24 juni 2017

Puls för lärande

Puls för lärande på Vialundskolan
 
Från och med höstterminen 2017 har samtliga elever på Vialundskolan 7-9 rörelse på schemat fem dagar i veckan. Vi har utökat pulsen med en årskurs per läsår sedan 2015 och nu är ÄNTLIGEN alla elever involverade. Detta innebär två pass i idrott och tre så kallade pulspass, per vecka, för våra elever. Utöver obligatoriska idrottslektioner och pulspass kan eleverna på Vialundskolan även välja att ha elevens val Hälsa och idrott. Kring dessa pass samverkar elevhälsan med pedagoger för ett helhetsperspektiv kring mående, hälsa och rörelse.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-testar-svt-reportern-pulspass


Hela kollegiet på Vialundskolan nyttjade del av KUP-dagar nu i juni 2017 till att praktisera pulspass under ledning av idrottslärarna. Alla pedagoger, som vill och önskar, deltar på pulspassen under sin arbetsplatsförlagda tid under kommande läsår. På detta sätt erbjuder skolan utökad friskvård och idrottslärarna har vid utvärdering fått mycket positivt respons från eleverna då fler pedagoger tagit aktiv del i passen.

Forskningen är enig och även regeringen går på Vialundskolans linje:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/samling-for-daglig-rorelse
http://www.lb07.se/uploads/File/klubben/2012/bunkefloprojektet.pdf
https://urskola.se/Produkter/195106-UR-Samtiden-Pulstraning-och-inlarning-Pulstraning-okar-inlarning
 

lördag 3 juni 2017

Forskningsbaserat arbetssätt
På Vialundskolan arbetar vi vidare med att utveckla vår undervisning, höstterminens konferensschema och KUP-dagar fylls med arbete kring:

  • BFL-formativ bedömning
  • Kollegialt lärande i ämneslag, arbetslag och lärgrupper
  • Elevledda utvecklingssamtal
  • Arbete med vår relationskompetens och framgångsrikt motiverande arbete

Höstens KUP-dagar inleds med Christian Lundahl och vi hoppas på ett långsiktigt samarbete med Örebro universitet med utgångspunkt i vårt Puls för lärande.

Vårt arbete summeras väl i bild nedan plockad från Skolverkets hemsida:


måndag 15 maj 2017

Kommer Skolinspektionen på besök?

Oavsett om du har besök från Skolinspektionen att se fram emot, alternativt planerar inför kommande läsårsutvärdering. Skolverket erbjuder snabbtest, en form av utvärdering av verksamheten:

http://kolladinskola.se/skola/#

Kolla din skola!
Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din skolas verksamhet följer författningarnas krav och inte minst elevernas behov. Det kan också ses som en förberedelse inför ett tillsynsbesök från Skolinspektionen. Men tanken är att du ska kunna använda det också vid andra tillfällen, exempelvis som en del av er egen utvärdering av er skolas verksamhet

lördag 13 maj 2017

Pedagog sökes

http://www.offentligajobb.se/jobad/vialundskolan-7-9-s%c3%b6ker-l%c3%a4rare-i-spanska-svenska-och-bi-ke-_kumla-%c3%b6rebro-l%c3%a4n-sverige_6b81e982-abae-43dc-b4d6-7875b1f0c8c3

Vialundskolan 7-9 söker lärare i spanska, svenska och bi/ke


Arbetsgivare: Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun
Arbetsort: Kumla
Publiceringsdatum: 2017-05-05

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du arbeta i en växande kommun? Förvaltningen för livslångt lärande i Kumla är kommunens största förvaltning med drygt 800 anställda. Förvaltningen har verksamhet för alla åldrar. Den består av förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och Komvux.

Nyrenoverade Vialundskolan 7-9 växer och vi utökar bemanningen till höstterminen 2017.
Vi söker pedagog för undervisning i spanska, svenska och bi/ke i åk 7-9, 100 % tillsvidareanställning med start 10 aug 2017.

Vi söker dig med hög relationskompetens och förmåga att bedriva varierad undervisning både i helklass samt i mindre grupper. Det är meriterande om du har ett medvetet hälsoperspektiv då vi är en skola som arbetar med Puls för lärande, ta gärna del av vårt arbete här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulstraning-for-battre-skolresultat

På skolan finns sedan flera år ett pågående utvecklingsarbetearbete kring BFL , elevledda utvecklingssamtal och kollegialt lärande i arbetslag samt lärgrupper. För att ta del av våra rutiner och struktur läs gärna den Vialundsguide personalen arbetat fram:
http://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd7920b03/1471596177435/Vialundsguiden+läsåret+2016-2017.pdf


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare för åk 7-9 för de senare skolåren.

Du har ett stort engagemang och intresse där eleverna står i fokus. Du har även en vilja och förmåga att vara med och utveckla verksamheten samt en god samarbetsförmåga och ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
I tjänsten ingår mentorskap, goda kunskaper inom it och specialpedagogik är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.

Kumla kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter

Kompetenser

• Lärarlegitimation
• Specialpedagogik

Om lön

Enligt avtal.

Om anställningsvillkor

Heltid. Sysselsättningsgrad 100%
Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde ht2017.
Rektor, Telefonnummer: 019-588461, 072-5703267, Erica Rosenkvist
erica.rosenkvist@kumla.se
Telefonnummer: 019-58 80 00, Fackliga företrädare nås via kommunens servicece
Stadshuset, Torget 69280 Kumla
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun
Torget 1
69280 Kumla
Ange referens Fll 96/2017

måndag 8 maj 2017

Studiepedagoger i Fagersta

Idag har jag och rektorskollegor besökt Risbroskolan för att lära mer om hur studiepedagogerna möjliggör ytterligare utveckling av undervisningen.
Stort tack till rektor Helene Vestman för inspirerande förmiddag!
Artikel i Skolvärlden från juni:
Pedagoger utan mentorskap


Tjänstefördelning inte statisk

Liksom resten av Sveriges skolledare ägnar vi oss just nu åt tjänstefördelning och organisation inför kommande läsår. Framöver ska vi arbeta ännu mer medvetet med reparationsveckor, ämnesövergripande arbete, ökad relationskompetens och använda oss själva i personalstyrkan som resurser för våra elever. Målet är att alla elever ska få ligga i sin personliga framkant och med synen att hjärnan är en muskel som kan tränas upp finns bara möjligheter.

Under veckans APT har vi tillsammans tittat på, och tagit del av, Lina Axelssons tankar kring resursanvändning. Kollegiet ser utifrån detta tydliga utvecklingsområden och Vialundskolan är priviligierad med pedagoger, elevhälsoteam och hel personalstyrka som inte vill fastna i ett statiskt schema och orubblig tjänstefördelning. Vi tar med oss det i kommande junidagars arbete med resultatanalys och planering av kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete.

Länk vi tittade på nedan:
Rektor Lina har ordetsöndag 16 april 2017

Ny plan arbetas fram

Vialundskolans systematiska arbete under ledning av trygghetsgruppen.
Just nu pågår kartläggning för framtagande av kommande läsårs likabehandlingsplan. 

onsdag 12 april 2017

Elevhälsans arbete mot målen

Elevhälsan ska, enligt 2 kap. 25 § Skollagen, främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Ett första steg i arbetet är att på EHT kartlägga och analysera vilka insatser under läsåret som inneburit stöd för elevernas utveckling. Syftet med elevhälsans arbete är att eleverna ska nå målen.  

Ofta arbetar elevhälsan med ohälsa och akuta insatser, målet är att elevhälsan och hela skolan ska ha fokus på ett mer proaktivt arbete. 

Under kommande veckor startar Vialundskolan upp sitt arbete med kartläggning och analys av resultat för att kunna planera kommande läsårs förebyggande, främjande och åtgärdande arbete. 
Dokumentet ovan genomförs individuellt av professionerna i EHT och är ett förarbete till hela personalens arbete med analys av resultat.

Ovan dokument som Kumla kommuns elevhälsa kommer att arbeta igenom under kommande utbildningsdagar. Diskussionsfrågan efter att ha arbetat igenom dokumentet är: 
Hur utvecklar vi på skolorna det tvärprofessionella arbetet med eleverna? 

Skolan och kommunens arbete med att utveckla elevhälsans proaktiva teamarbete har inspirerats av föreläsning med Gudrun Löwendahl Björkman, för mer information om denna föreläsare och specialpedagog se här:
http://www.glbatgardsprogram.com/Presentation.aspxonsdag 4 januari 2017

Terminsuppföljning Vialundskolan i Kumla


Analysstöd för att analysera och förbättra resultat 
Hela personalgruppens gemensamma arbete under KUP-dag 9 jan 2017.

Underlag· 
Betygsstatistik årskursvis (ht-15, vt -16, ht-16)·  
Betygsstatistik flickor/pojkar·  
Betygsindex jämförelse i kommunen·  
Index för elevgrupper de terminer de fått betyg·  
Fördelning av betyg i alla årskurser, alla kommunens högstadieskolor·  
Andel av eleverna som inte når kunskapskraven i ma, sv och en (inte behöriga till gymnasiet)
   

1.     Resultat - vilka resultat har vi nått?
a)     Hur ser resultaten ut?
b)     Visar resultaten på en önskad/oönskad utveckling jämfört med föregående termin/år?
c)     Vad visar resultaten för flickor och pojkar? (jämför mellan ämnen, tidigare termin/år)
d)     Har vi resultat som avviker markant?
e)     Vilka likheter och olikheter finns mellan resultaten i våra olika elevgrupper/ämnen?

2.     Analys – varför gick det som det gick?

a)     Vilka orsaker och/eller åtgärder (extra anpassningar, arbetsmetoder, arbetssätt, bedömningar, kompetens m.m.) förklarar våra elevers resultat?
b)     Med utgångspunkt i undervisningen, hur kan likheter och olikheter mellan resultaten i våra elevgrupper förklaras?  3.     Åtgärder – hur arbetar vi framöver?
a)     Vilka åtgärder behöver vi vidta utifrån analysens resultat?
b)     Vad ska vi förändra/utveckla i undervisningen för att nå en högre måluppfyllelse?
c)     Vilka praktiska åtgärder ska genomföras i praktiken ute i klassrummet? Vem gör vad och när? 
d)     Hur och när ska vi utvärdera att åtgärderna/insatserna ger önskade resultat? 
tisdag 3 januari 2017

Systematiskt kvalitetsarbete vt 2017

Systematiskt kvalitetsarbete på Vialundskolan

För transparens och systematik sker dokumentation, av analys 
och planerade åtgärder, i kommunens kommunikationsportal. 
Kumlaportalen.
Fokus på nyckeltal vid terminsuppföljning/analys 9 jan 2017, målet:
ökad måluppfyllelse genom tydliga åtgärder som följs upp. 
Inväntar fortfarande resultat från Siris, jämförelse NP och slutbetyg. 
Denna "väntan" kommer inte behövas kommande läsår då underlag 
kommer att finnas i Infomentor. 
Forskning och inspiration: 


Organisation och grovplanering: