Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 24 februari 2017

onsdag 4 januari 2017

Terminsuppföljning Vialundskolan i Kumla


Analysstöd för att analysera och förbättra resultat 
Hela personalgruppens gemensamma arbete under KUP-dag 9 jan 2017.

Underlag· 
Betygsstatistik årskursvis (ht-15, vt -16, ht-16)·  
Betygsstatistik flickor/pojkar·  
Betygsindex jämförelse i kommunen·  
Index för elevgrupper de terminer de fått betyg·  
Fördelning av betyg i alla årskurser, alla kommunens högstadieskolor·  
Andel av eleverna som inte når kunskapskraven i ma, sv och en (inte behöriga till gymnasiet)
   

1.     Resultat - vilka resultat har vi nått?
a)     Hur ser resultaten ut?
b)     Visar resultaten på en önskad/oönskad utveckling jämfört med föregående termin/år?
c)     Vad visar resultaten för flickor och pojkar? (jämför mellan ämnen, tidigare termin/år)
d)     Har vi resultat som avviker markant?
e)     Vilka likheter och olikheter finns mellan resultaten i våra olika elevgrupper/ämnen?

2.     Analys – varför gick det som det gick?

a)     Vilka orsaker och/eller åtgärder (extra anpassningar, arbetsmetoder, arbetssätt, bedömningar, kompetens m.m.) förklarar våra elevers resultat?
b)     Med utgångspunkt i undervisningen, hur kan likheter och olikheter mellan resultaten i våra elevgrupper förklaras?  3.     Åtgärder – hur arbetar vi framöver?
a)     Vilka åtgärder behöver vi vidta utifrån analysens resultat?
b)     Vad ska vi förändra/utveckla i undervisningen för att nå en högre måluppfyllelse?
c)     Vilka praktiska åtgärder ska genomföras i praktiken ute i klassrummet? Vem gör vad och när? 
d)     Hur och när ska vi utvärdera att åtgärderna/insatserna ger önskade resultat? 
tisdag 3 januari 2017

Systematiskt kvalitetsarbete vt 2017

Systematiskt kvalitetsarbete på Vialundskolan

För transparens och systematik sker dokumentation, av analys 
och planerade åtgärder, i kommunens kommunikationsportal. 
Kumlaportalen.
Fokus på nyckeltal vid terminsuppföljning/analys 9 jan 2017, målet:
ökad måluppfyllelse genom tydliga åtgärder som följs upp. 
Inväntar fortfarande resultat från Siris, jämförelse NP och slutbetyg. 
Denna "väntan" kommer inte behövas kommande läsår då underlag 
kommer att finnas i Infomentor. 
Forskning och inspiration: 


Organisation och grovplanering:


 

fredag 2 december 2016

Terminsbetyg

Terminen går mot sitt slut och det är dags för betyg.
Skolverket informerar: 

Terminsbetyg hur fungerar det? 

fredag 21 oktober 2016

Undervisningsprocessen - rutiner

Med ny lärplattform, Infomentor, krävs omtag kring våra rutiner.
Under KUP-dagarna i september arbetade personalen fram ett första utkast till Vialundskolans rutiner för undervisningsprocessen.
Under kommande KUP-dagar i oktober reviderar vi och upplaga 2 färdigställs, ett levande dokument.
/ Erica

måndag 5 september 2016

Tobaksbarn - föreläsning

Tema Barnkonventionen 
Kommande veckan arbetar vi fortsatt med tema Barnkonventionen. Vi kommer ta del av föreläsningen Tobaksbarn.

Tobaksbarn är ett projekt finansierat av Sida och genomförs av A Non Smoking Generation. 
För och efterarbete genomförs med stöd av lärarhandledning och med utgångspunkt i elevernas egna frågor och tankar kring barnarbete mm. 

Lärarhandledning Tobaksbarn