Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 5 juli 2021

Struktur och organisation 2021-2022

Är dags för lite batteriladdning och ledighet, gott! Grundstruktur och organisation för kommande läsår sitter och lugnet kan förhoppningsvis infinna sig.

Konferensschema och Elevhälsans insteg visar på görandet i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har den tid vi har och får använda den klokt. 


Verksamhetsplanen 2021-2022 tog tid även i år trots att vi arbetar med Skolverkets mall för andra året. Länk: Stöd för nulägesanalys Tack och lov för att vi är en ledningsduo på Vialundskolan som kan varva och ta omtag när energi och fokus tryter. 

Det finns mycket tyckande och åsikter om allt som skolan borde arbeta med. Däremot finns inte fullt lika mycket insikt om att tiden är begränsad och det krävs noggrann planering för att huvuduppdraget, lärande utifrån Lgr 11, ska vara utgångspunkten.  

Har sagt det förut, det är svårt med analys och att inte gå direkt till insatser. I slutänden handlar det om att ringa in vad skolan som helhet ska fokusera på, hålla i processer och begränsa sig. Vad är det vi gör som ger våra ungdomar rätt förutsättningar att nå målen? 

Vi startar i det systematiska kvalitetsarbetet. 
söndag 13 juni 2021

Läsårsutvärdering - analys

 Analysarbete är svårt och kräver en struktur som man får utveckla över tid. Vi använder oss nu av Skolverkets modell med anpassning till vår verksamhet. Här kommer årets frågebatteri som tar utgångspunkt i en nulägesbeskrivning med kunskapsresultat/statistik, elevintervjuer och hela årets systematiska arbete för att utveckla undervisningen. 

1.      NULÄGESBESKRIVNING 

 

Hur ser kunskapsresultaten ut?  

I diskussionerna - utöver underlag på skolnivå, väg också in era individuella undervisningsanalyser/mina elevhälsoinsatser 

 

A.      Visar resultaten på en önskad/oönskad utveckling jämfört med föregående termin/år? (årskullar, grupper/klasser) 

 

B.      Vad visar resultaten för flickor och pojkar? (jämför mellan ämnen, tidigare termin/år)? 

 

C.       Kan man se mönster eller tendenser i resultaten sett över tid? (årskullar, kön, grupper/klasser) 


D.      Vilka likheter och olikheter finns mellan resultaten i våra olika elevgrupper/ämnen?    

 

2.      IDENTIFIERING AV PROBLEM 

 

Vilka problem kopplat till elevernas resultat och måluppfyllelse har vi identifierat?  

Numrera problemen och ta med till steg 3. 

2.1 

2.2 

2.3 

osv...  

 

3.      ANTAGANDEN OM ORSAKER - Vilka är de tänkbara orsakerna till dessa problem?  

Använd alla dessa tre nivåerna när ni analyserar respektive problem ni identifierat.  

  • Individnivå - elevers förutsättningar  
  • Processnivå - undervisning (planering, genomförande, utvärdering), andra arbetsprocesser, lärmiljön, formativ bedömning  
  •  Strukturnivå - organisation/resurser (personal och materiella) styrning och ledning på olika nivåer, mål och planer 

4.      IDENTIFIERING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH INSATSER 

 

Det är orsakerna till ett problem som är möjliga att åtgärda. Utifrån de problem ni identifierat och orsakerna till dessa problem, formulerar ni här ett antal utvecklingsområde med förslag på insatser inom varje utvecklingsområde.  

 

De utvecklingsområden och insatser ni identifierar ska bygga på era antaganden om orsaker och vara realistiska att genomföra samt utgå från styrdokumenten.  

 

Insatserna ska vara inriktade mot processnivån (undervisning och andra arbetsprocesser) och/eller strukturnivån (organisation, styrning och ledning på olika nivåer).  

Beskriv de utvecklingsområden och innehållet i de insatser som ni identifierat. Utgå från era antaganden om orsaker. Diskutera på vilket sätt insatserna skulle kunna genomföras. Vem gör vad och när? 

 

Under processen är det viktigt att gå tillbaka och ställa frågorna:  
• Vilka insatser planerar vi att genomföra?  
• Vilka insatser är det rimligt att genomföra?  
• Hur kan insatserna bäst genomföras?  
• Vilken koppling finns mellan våra antaganden om orsaker till problemen och insatserna?  
• Vilka insatser kommer att ha störst möjlighet att påverka elevernas resultat? Hur vet vi det? 


lördag 23 januari 2021

Värdegrundsarbetet i ämnena

 Skolans värdegrundsarbete - om, genom och för  

Textruta

Del 1 Värdegrund:


Kollegiet har tillsammans identifierat behovet av att tydliggöra och konkretisera hur vi arbetar med skolans värdegrund. 

Diskussionerna dokumenteras direkt i detta dokument, tabell nedan.
 


Arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla styrdokumentens mål. 

Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar också utrymmet för kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin. 

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.

    

Börja med att gemensamt titta på filmklipp om skolans värdegrund på Skolverket   

  1.      

  • Pröva att hitta konkreta exempel på situationer där ni arbetar med skolans värdegrund. Leta i undervisningen var finns, syns och prövas de värden som utgör skolans värdegrund i ert ämne? 
  • Använd de tre perspektiven (om, genom och för) när ni samlar in era exempel. Perspektiven finns med i filmen. 

  1.  

Textruta 


Tre cirklar överlappar varandra: Lära OM, Lära GENOM, Lära FÖR
 

Ämneslag:  

Närvarande: 

Var finns, syns och prövas de värden som utgör skolans värdegrund i undervisningen i ert ämne? 


 

 

KUNSKAP

OM 

 

 

 

 

 

 

KUNSKAP 

GENOM 

 

 

 

 

 

 

KUNSKAP 

FÖR