Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 7 december 2019

Ett hållbart arbetsliv

Har ett kollegium utöver det vanliga.
Gäller såväl lärare som administratör, elevstödjare, studie- och yrkesvägledare och alla andra yrkeskategorier. Ett driv och arbete mot våra mål - alla elever ska få ligga i sin personliga framkant.
Ambitiöst team med korrekt elevfokus, hårt arbete för att skolan ska fortsätta växa som en enhet.
I dialog med Regionhälsan har vi planerat hur det främjande och förebyggande arbetet för hela verksamheten ska utvecklas. Vi har valt att arbete med Tio goda vanor, en pågående implementering med våra elever som vi nu tar ett steg vidare.
På kommande APT inventerar vi och idésprutar kring arbetet framåt.
Vad innebär arbetet med tio goda vanor för personalstyrkan som helhet?
Hur möjliggör och skapar vi nya vägar fram för ett hållbart arbetsliv?lördag 26 oktober 2019

Vialundskolans förbättringsresa

Framgångsfaktorer: 

Personalen


 • Kunnig
 • Hög relationskompetens
 • Engagerad
 • Lojal
 • Rätt fokus - elevfokus
 • Höga förväntningar på alla
 • Välkomnande
 • Högt i tak
 • Samarbetsvillig
 • Lösningsfokuserad
 • Ansvarstagande
 • Omvärldsorienterad
 • Modig-vågar prova nytt
Laget före jaget och eleverna först

Struktur och rutiner:


Kan låta trist men ack så viktigt. Dessutom måste rutinerna vara "aktiva" och det spelar ingen roll hur tydliga dokument och struktur en verksamhet har om det inte finns en skicklig personal som kan arbeta utifrån dessa. Att verkställa och hålla i det vi ser att verksamheten behöver för att fungera väl. På Vialundskolan finns den där personalgruppen, se beskrivning ovan. Grunden för fungerande rutiner och struktur är ett tydligt gemensamt fokus där utgångspunkten är våra styrdokument och eleven. Naturligtvis måste en struktur i form av genomtänkt organisation ligga som bas.


Utifrån analys av resultat planeras terminens konferensschema.
Vi har en begränsad mängd tid, vi kan inte springa på alla bollar.
Sedan gäller det att justera då verksamheten kräver det och tex oro finns
för personalens arbetsbelastning.

Den sjunde versionen av vår guide som hjälper oss att hålla i rutiner och struktur.
Guiden finns i sin helhet i flik på bloggen, till höger under Rutiner och struktur.
Denna färdigställs efter läsårsanalys i juni och skickas ut till all personal i
augusti inför terminsstart. Nu i oktober på KUP-dagar följer vi upp i en
individuell enkät att det vi planerat fungerar och att alla har rätt förutsättningar
för att hålla de rutiner vi upprättat.


Skolans Likabehandlingsplan och tydliga rutiner för vårt arbete kring detta. 
Ett viktigt dokument och rutiner för en trygg skola.  Även denna plan finns 
i bloggen, fliken till höger. Föräldraforum tar del i kartläggningen och självklart
alla elever och personal på skolan. 

Systematiskt kvalitetsarbete:

Låter byråkratiskt och vansinnigt tråkigt men är verkligen roligt när man får kläm på det. SK kan alltid utvecklas och göras bättre. För oss på Vialund innebär det att pedagoger arbetar med individuella betygsanalyser, årskursvis, ämnesvis och skolövergripande. I denna blogg finns dessa dokument i flödet. Ett arbete sker även på kommunnivå tex med likvärdig bedömning och jämförelse mellan slutbetyg och resultat på nationella prov. Infomentor och Skolverket förser oss med bra statistik.
Vi gör återkommande samma uppföljningar och utvärderingar samtidigt som vi ständigt förfinar arbetet och försöker utveckla analysarbetet. Vi arbetar en del med elevintervjuer utifrån enkäter om trygghet och trivsel, något vi funnit mycket givande. Att göra bra analyser är riktigt svårt. Nuvarande läsår är göt vi Skolinspektionens enkät och det är ett omfattande underlag som vi arbetar igenom i föräldraforum, personalgruppen samt elevrådet.

Denna översikt har vi använt vid studiebesök för att visa en grovplanering 
för vårt systematiska kvalitetsarbete.


Elevhälsan:

Elevhälsan ska ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet.
Det är inte bara, det kräver att man planerar och strukturera detta arbete om det ska få ta plats. 
Vi arbetar gemensamt på hela skolan med Tio goda vanor.
Samarbetet mellan elevhälsan och hela personalstyrkan är avgörande för att arbetet ska fungera. Att skolutveckling ska ske. Det är ingen som remitterar något till någon. Det är inte ditt eller mitt arbete, dina eller mina elever utan vårt arbete med våra elever. Arbete och insteg planeras tillsammans och utgår från läsårsanalys, styrdokument och forskningen. Bra litteratur/läsning: 
Finns att beställa hos Skolverket för relativt rimlig kostnad. 


Elevhälsan gör liksom pedagoger individuella analyser av sitt arbete och deltar sedan i termins- och läsårsanalys med hela personalstyrkan. Elevhälsans insteg vävs in i det skolgemensamma systematiska kvalitetsarbetet.


Det är glädjande att elevhälsans arbete i Kumla kommun fått nationell spridning. 
Det känns bra att våra skolsköterskors omfattande arbete med hälsosamtal tas tillvara(ELSA). 
Ett omfattande underlag som gett oss tydlig riktning i arbetet med sömn tillsammans med Örebro universitet. Nedan länk till sömnprojektet, SVT september 2019.


Kunskap i fokus:

Vialundskolan har fokus på utvecklingen av undervisningen.
Resultatkonferenser genomförs varje termin utöver analyser av resultat terminsvis. 
Utifrån våra analyser har vi arbetat fram en mall som vi använder vid kollegiala besök.
Jag som rektor besöker alla lärare varje läsår, en del flera gånger och ibland följer jag klasser för att se hela deras skoldag. Besök följs upp med samtal om undervisningens kvalitet och utvecklingsområden. Förstelärarna gör tjugo besök per termin och alla lärare besöker en kollega var per termin. I denna blogg delges arbetsbeskrivningar för våra förstelärare som har tydliga uppdrag.
I dagarna arbetade hela personalgruppen vi med en skolgemensam bedömning av skolans kvalitet och ringade in utvecklingsområden. På vårterminen gör vi en SWOT-analys som blir del av vår verksamhetsplan.
Tio goda vanor inklusive PULS:

I fliken till höger här i bloggen finns en hel del inslag gällande vår skolas arbete med tio goda vanor och Puls för lärande. Det handlar om att se HELA eleven. Lärande för härlsa och hälsa för lärande. lördag 12 oktober 2019

Hälsa för lärande på Vialundskolan...

...och lärande för hälsa.

Nerikes Allehanda skriver om Vialundskolan och den forskningsstudie vi deltar i:

Inslag på Sveriges Radio, länk:
Sveriges radio delger om Vialundskolans sömnprojekt
Inslag på SVT, länk: 
Skolan fortsätter sitt arbete med att se till hela eleven och utvecklar arbetet med 10 goda vanor:

fredag 30 augusti 2019

Hjärnhälsa i skolanVialundskolans sjundeklassare kommer att medverka i en unik forskningsstudie för skolungdomar!

Vi är en av de skolor som anmält intresse och blivit utvalda att delta i en forskningsstudie om samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsosamma hjärnfunktioner. Resultaten från studien kommer ligga till grund för rekommendationer till skolor om vilken typ av rörelse och kost som ungdomar behöver för att må så bra som möjligt och för att lära sig bättre i skolan. 
 
Detta går helt i linje med vår skolas arbete med 10 goda vanor. 

Vi ser mycket fram emot deltagande och hur vi framåt kan bli ännu bättre på att forma aktiviteter som främjar inlärning och gott mående!


måndag 5 augusti 2019

Sjunde versionen av vår Vialundsguide


Rutiner och struktur är en av de viktigaste grunderna för en verksamhet där fokus ligger på eleverna och skolutveckling. Inför läsåret 2019/2020 släpper vi nu kollegiets sjunde guide, Vialundsguiden.
Här kommer inledningen och några urklipp, nedan finns länk till guiden i sin helhet:


På Vialundskolan är kunskap i fokus.

En skolas främsta tillgång är dess elever och personal. 
I undervisningssituationen är det lärarna som står eleverna 
närmast. För att eleverna ska få maximal utdelning i sitt kunskapsinhämtande ska fokus ligga på utveckling av undervisningen och elevernas delaktighet i sitt eget lärande.

Vid terminsstart läsåret 2013/2014 sjösattes den första Vialundsguiden och det här är den sjunde versionen i ordningen. Syftet är bibehålla gemensamma riktlinjer, god struktur och tydlighet för personalgruppen då det kommer till att arbeta mot skolans viktigaste mål – att alla elever ska ligga i sin personliga framkant.

Vialundsguiden ska ses som en handledning vilken utifrån resultat och behov förändras över tid. Den utger sig inte för att bestämma undervisningsmetoder, stoffurval eller dylikt, utan ger en grund för gemensamma rutiner i skolsituationen. Forskningen är enig om att gemensamma mål, vilka alla arbetar mot och förhåller sig till, är ett framgångskoncept.

Vialundsguiden är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och arbetas fram läsårsvis av personalstyrkan, genom kontinuerliga utvärderingar och analyser av resultat och trivselenkäter. Elevintervjuer och kollegiala besök är ytterligare underlag som färgar innehållet. 
Guiden delges personalen vid läsårsstart. Vialundsguiden kompletterar skolans verksamhetsplan där mål tydliggörs inför varje nytt läsår.

Länk till nypublicerade guiden i sin helhet: 

Vialundsguiden 2019-2020tisdag 30 juli 2019

Pedagogernas mall för utveckling av undervisningen

På vår skola finns ett kollegium som i allra högsta grad har både kompetens, utbildning, erfarenhet och förmåga att tillsammans utveckla undervisningen. Vi behöver inte köpa in någon digital lärplattform eller observationsschema då arbetet självklart ska utgå från vår verksamhet och vår analys.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi fram en mall för de områden vi behöver studera, prioritera och utveckla på vår skola. I vår Vialundsguide som är skolans stöd i arbetet med rutiner och struktur beskriver vi arbetet på följande sätt:             Kollegor

Ett av de bästa system som finns för skolutveckling är så kallad kollegial handledning. Varför ska man hämta in ”experter” utifrån när de bästa pedagogerna finns på skolan? Utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete och då främst läsårsutvärderingen i juni har mallen Kollegialt besök – uppföljning arbetats fram. Denna nyttjas av alla på skolan vid så kallade lektionsbesök.
Under läsåret plockas konferenstid bort vid ett tillfälle för att alla pedagoger motsvarande tid genomför minst ett kollegialt besök och uppföljande samtal med kollega. Alla pedagoger ska få besök och besökas enligt planering som görs upp vid AL de första skolveckorna.

      


lördag 29 juni 2019

Tio goda vanor

Efter personalens arbete med analys sammanställs den sjunde versionen av Vialundsguiden. Vid utvärderingar framgår att detta är ett av flera dokument som skapar fungerande struktur och rutiner i vår verksamhet. Under kommande veckan läggs den tillgänglig för allmänheten på vår kommuns hemsida(länk): Vialundskolan i Kumla kommun
För att få en fungerande verksamhet krävs att vi ständigt utvecklar dess kvalitet.
Ett fungerande SKA är A och O för att kunna sätta upp mål och arbeta enligt Skollagen.  


Jag är övertygad om att elevhälsans insteg och arbete i skolan kommer att utökas framöver.
Vi lever i en föränderlig tid och hälsa för lärande hänger ihop med lärande för hälsa.
10 goda vanor är ett sätt för oss att ta arbetet vidare och hamna i det främjande och förbyggande arbetet.
Under sommaren läser vi Skolverkets kunskapsöversikt kring detta(länk):
Hälsa för lärande Skolverket 2019
Fortsatt fokus ligger på undervisningen och utvecklingen av denna.
Vialundskolan har sin egen mall för att följa upp besöken och årets version är
starkt färgad av personalens analys av resultat eller så kallade läsårsutvärdering.
Kollegiet utvecklar tillsammans sin relationskompetens och undervisning.
Proffsen finns i det gemensamma kollegiet på skolan. 


måndag 10 juni 2019

Skolavslutningstider


 Skolavslutningstider!

 • Känslosamt
 • Tungt
 • Vackert
 • Hysteriskt
 • Slitsamt
 • Kul
 • Rörande
 • Hektiskt
 • Definitivt