Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 4 januari 2017

Terminsuppföljning Vialundskolan i Kumla


Analysstöd för att analysera och förbättra resultat 
Hela personalgruppens gemensamma arbete under KUP-dag 9 jan 2017.

Underlag· 
Betygsstatistik årskursvis (ht-15, vt -16, ht-16)·  
Betygsstatistik flickor/pojkar·  
Betygsindex jämförelse i kommunen·  
Index för elevgrupper de terminer de fått betyg·  
Fördelning av betyg i alla årskurser, alla kommunens högstadieskolor·  
Andel av eleverna som inte når kunskapskraven i ma, sv och en (inte behöriga till gymnasiet)
   

1.     Resultat - vilka resultat har vi nått?
a)     Hur ser resultaten ut?
b)     Visar resultaten på en önskad/oönskad utveckling jämfört med föregående termin/år?
c)     Vad visar resultaten för flickor och pojkar? (jämför mellan ämnen, tidigare termin/år)
d)     Har vi resultat som avviker markant?
e)     Vilka likheter och olikheter finns mellan resultaten i våra olika elevgrupper/ämnen?

2.     Analys – varför gick det som det gick?

a)     Vilka orsaker och/eller åtgärder (extra anpassningar, arbetsmetoder, arbetssätt, bedömningar, kompetens m.m.) förklarar våra elevers resultat?
b)     Med utgångspunkt i undervisningen, hur kan likheter och olikheter mellan resultaten i våra elevgrupper förklaras?  3.     Åtgärder – hur arbetar vi framöver?
a)     Vilka åtgärder behöver vi vidta utifrån analysens resultat?
b)     Vad ska vi förändra/utveckla i undervisningen för att nå en högre måluppfyllelse?
c)     Vilka praktiska åtgärder ska genomföras i praktiken ute i klassrummet? Vem gör vad och när? 
d)     Hur och när ska vi utvärdera att åtgärderna/insatserna ger önskade resultat? 
tisdag 3 januari 2017

Systematiskt kvalitetsarbete vt 2017

Systematiskt kvalitetsarbete på Vialundskolan

För transparens och systematik sker dokumentation, av analys 
och planerade åtgärder, i kommunens kommunikationsportal. 
Kumlaportalen.
Fokus på nyckeltal vid terminsuppföljning/analys 9 jan 2017, målet:
ökad måluppfyllelse genom tydliga åtgärder som följs upp. 
Inväntar fortfarande resultat från Siris, jämförelse NP och slutbetyg. 
Denna "väntan" kommer inte behövas kommande läsår då underlag 
kommer att finnas i Infomentor. 
Forskning och inspiration: 


Organisation och grovplanering:


 

fredag 2 december 2016

Terminsbetyg

Terminen går mot sitt slut och det är dags för betyg.
Skolverket informerar: 

Terminsbetyg hur fungerar det? 

fredag 21 oktober 2016

Undervisningsprocessen - rutiner

Med ny lärplattform, Infomentor, krävs omtag kring våra rutiner.
Under KUP-dagarna i september arbetade personalen fram ett första utkast till Vialundskolans rutiner för undervisningsprocessen.
Under kommande KUP-dagar i oktober reviderar vi och upplaga 2 färdigställs, ett levande dokument.
/ Erica

måndag 5 september 2016

Tobaksbarn - föreläsning

Tema Barnkonventionen 
Kommande veckan arbetar vi fortsatt med tema Barnkonventionen. Vi kommer ta del av föreläsningen Tobaksbarn.

Tobaksbarn är ett projekt finansierat av Sida och genomförs av A Non Smoking Generation. 
För och efterarbete genomförs med stöd av lärarhandledning och med utgångspunkt i elevernas egna frågor och tankar kring barnarbete mm. 

Lärarhandledning Tobaksbarn


lördag 3 september 2016

Motsatsen till sittagogik på Vialundskolan

Vialundskolans arbete med Puls för lärande

Alla elever i åk 7 och 8 på Vialundskolan har rörelse på schemat
fem dagar i veckan. Dessutom arbetar alla pedagoger med sk
brain breaks i samtliga ämnen.
Varken barn eller vuxna har en effektiv, eller för många av oss
ens möjlig, inlärning efter 20 minuters stillasittande. Kroppen och
knoppen behöver rörelse för att maximera inlärningen.

Brainbreaks exempelVi på Vialundskolan tänker kring undervisning där man är motoriskt aktiv i kombination med teoretiska moment.Vi är en bit på väg med greenscreen och whiteboardtavlor på flera väggar i
undervisningsrum, detta för aktiv undervisning och då motsatsen till sittagogik*. Höga bord för stående kollaborativt lärande önskas och då skolan är under ombyggnation ser vi möjligheter.

Vialundskolan B-hus
Två idrottslektioner och tre pulspass per vecka
finns inlagt på schemat. Rörelse följs av teoretiska lektioner,
detta då forskningen visar att all inlärningen gynnas av fysisk aktivitet.
Artiklar och forskning kring detta:

Idrott i skolan-högre betyg
Mer fysisk aktivitet gav förbättrade skolresultat
Fitness modell - academic success


Skolan arbetar för att detta blir obligatoriskt för samtliga elever kommande läsår. Resultat efter ett års arbete med Puls för lärande är att samtliga elever som deltar har höjt sitt meritvärde. Utmaningen för skolan ligger i att få alla elever att delta på alla pass. Här arbetar vi vidare med kommunens lokala arbetsplatser och föreningar för att nå framgång. Det krävs att vi tänker utanför boxen, vi jobbar vidare på det.

* Tack för ordet sittagogik som du delade med dig av på Twitter, Thomas de Ming @mingligt


Glädjeruta