Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 8 juli 2018

Pedagogernas individuella betygsananalyser

Summerar och följer upp pedagogernas individuella betygsanalyser, förarbete till resursfördelning(under läsåret) och medarbetarsamtal. lördag 7 juli 2018

Undervisningens kvalitet - mall för verksamhetsbesök

Läsåret 2018/2019 kompletterar vi vår mall för att dokumentera och följa upp verksamhetsbesök med elevernas perspektiv. Elevernas delaktighet och perspektiv få ta ytterligare plats och på så sätt möjliggör vi att besöken får ytterligare nyans och bärighet.


torsdag 5 juli 2018

Verksamhetsplan med SWOT-analys

Kommande läsårs verksamhetsplan är klar och publicerad.
Planen kompletteras med Vialundsguide och Likabehandlingsplan.
Alla dessa finna att tillgå på kommunens hemsida, Kumla kommuns hemsida
Barn och utbildning-Grundskolor-Vialundskolan

Jag rekommenderar alla att årligen göra en SWOT-analys då det blir så tydligt att fokus skiftar. Möjligheter blir styrkor och hot kan försvinna!


UNDERVISNINGENS KVALITET

BEDÖMNING AV UNDERVISNINGENS KVALITET

Under en femårsperiod har rektor på Vialundskolan genomfört en mängd förberedda och oförberedda besök i verksamheten, detta gäller såväl lektioner som lektionsfri tid. I huvudsak handlar detta om att praktisera och utöva ett pedagogiskt ledarskap i linje med kommunens satsning på Kunskap i fokus. Lektionstiden ska vara helig och det är all personals gemensamma ansvar att möjliggöra och säkerställa detta. Upplevelsen är att lektionsbesöken är uppskattade av såväl pedagoger som elever och sett över tid är det tydligt att skolan håller en allt högre kvalitet på undervisningen samt färre inställda lektioner.

Undervisningens kvalitet är avgörande för våra elevers måluppfyllelse och den viktigaste delen i skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolan har under åren använt olika mallar för att dokumentera och följa upp lektionsbesöken. De senaste åren har pedagogerna arbetat fram helt egna dokument med utgångspunkt i skolans läsårsanalys. Vialundskolan är mycket positiva till att mallen efterfrågas av fler skolor i Kumla och Sverige och används som exempel i Bravolessons exempelbank.

Under de två senaste läsåren har två av skolans förstelärare genomfört ett lektionsbesök per vecka med tydlig koppling och uppföljning kring kollegiets arbete med BFL. Utifrån elevenkäter i åk 7-9 har även förståelsefördjupande intervjuer genomförts med eleverna kring deras upplevelse  av delaktighet, lust att lära, stöd i skolarbetet mm. Detta arbete har resulterat i en sammanställning som arbetas igenom vid läsårsanalys och färgar de åtgärder som planeras för kommande läsåret. Just elevernas delaktighet och skolans medvetna arbete med detta tydliggörs i utformningen av den senaste ​Mall för lektionsbesök 2018/2019


Alla pedagoger på skolan besöker minst en kollega per termin och följer upp besöket med ett pedagogiskt samtal om styrkor och utvecklingsområde. Arbetslaget gör en gemensam planering för detta kollegiala lärande vid terminsstart och säkerställer på så sätt allas delaktighet. Ibland är utgångspunkten för besöket att att man önskar ta lärdom av en kollegas bemötande av specifik elev/elevgrupp och dess  lärmiljö alternativt  framgångsrik undervisning kring ett arbetsområde. Besökta pedagoger lyfter de vinster man ser i att ta del av en kollegas perspektiv på undervisningen och att få tydliggjort kring styrkor och framgångsfaktorer. Hela kollegiet ser även stora vinster i att vara besökande och följa sina elever in på annan lektion samt inspireras av en kollegas pedagogiska grepp och tankar om undervisningen.

Rektors mål är att besöka alla pedagoger under arbetsåret inklusive uppföljande pedagogiskt samtal som sedan utifrån behov kompletteras på medarbetarsamtal. Under senaste året har behov av att se elevens hela skoldag vuxit fram och utifrån detta har rektor följt specifika klasser. Detta blir en del i skolans systematiska kvalitetsarbete och utgår från signaler från elever, terminsanalyser samt resultatkonferenser där åtgärder behöver följas upp och utvärderas.

 Utvecklingsområden framåt är: 
  • Ta tillvara all dubbelbemanning/halvklasser fullt ut och korrigera resursanvändning då resultat uteblir. 
  • Med ett tydligt ledarskap i klassrummet hålla i rutiner som bestämda platser, styrda grupper och det gemensamma ansvaret för vår arbetsmiljö. 
  • Knyta ihop lektioner lika väl som de startas upp, koppla till målen med lektionen/arbetsområdet. ❏ Ytterligare nyttja de digitala resurserna för pedagogiska vinster. 
  • Utifrån elevernas utvärderingar, små eller stora, tydliggöra samt utveckla elevernas delaktighet då det kommer till planering, genomförande och utvärdering av undervisningen 
  • Variera undervisningen och  ge feedback som utvecklar elevens lärande, utmana och stötta alla individer. 
  • Minska snuttifieringen, stress och skapa en helhet för eleverna. Se hela individen och 
  • skoldagen. 

onsdag 4 juli 2018

Systematiskt likabehandlingsarbete

Ny plan är framtagen utifrån vårterminens kartläggning där samtlig personal, elever och vårdnadshavare involverats. Tidskrävande, omfattande och väldigt viktigt arbete för våra ungdomars bästa.


Åtgärdstrappa: 

Grovplanering av årets arbete under ledning av trygghetsgruppen:    

tisdag 3 juli 2018

Pedagogernas rutiner och struktur


För sjätte året i rad summeras våra rutiner och struktur i en Vialundsguide:

SKA 2018/2019

https://lh5.googleusercontent.com/djT4ls8IBg2TIKs1IzZxbWefHIlhfT-RDoQM80EbZGdwjBJGi1dOYm7fNk0OtLCMx2QA1BDYLaQQsdEtWeI1m5hYzUjhrmji1_Sljan8Y4rJ2wyk9pgkYhv-ZS0K9ySf06NLgr4K

Uppdragsbeskrivning förstelärare

På Vialundskolan har vi tre förstelärare med individuella uppdragsbeskrivningar. Nedan kommer exempel på en av pedagogernas uppdrag: 
Uppdragsbeskrivning för förstelärare med skoluppdrag

Förstelärare med skoluppdrag har normalt ett undervisningsuppdrag som inte påverkas av uppgifterna som förstelärare. Rektor ansvarar för att dessa uppgifter ryms inom förstelärarens arbetstid utan elev.

Gemensamt för förstelärare med skoluppdrag är att de ska kunna

- Ta emot besök i klassrummet
- Leda lärande samtal med kollegor under konferenser, även kommunövergripande
- Planera studiedagar och konferenser tillsammans med rektor
Under läsåret 2018/2019 har du följande uppdrag på Vialundskolan.

·         BFL, leder implementeringen av förhållningssättet med stöd i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier.

·         Vara drivande i användandet av Infomentor för planering, dokumentation och bedömning.

·         Coacha andra lärare på konferenstid och KUP-dagar utifrån rektors anvisning.

·         Vara mentor för nyutbildade lärare och icke behöriga.

·         Initiera pedagogiska samtal.

·         Tillsammans med rektor initiera och driva ämnesövergripande arbete på skolan som helhet.

·         Huvudansvarig för att driva skolans satsning på rörelse genom Puls för lärande med planering, genomförande och utvärdering.

·         Tillsammans med skolans övriga förstelärare driva skolans arbete med elevledda utvecklingssamtal som genomförs i samtliga årskurser. Planering, genomförande och utvärdering.

Underskrift Rektor