Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 15 augusti 2017

Observationsmall - lektionsbesök - kollegialt lärande

 
Då är mall för Pedagogisk uppföljning av lektion ute på remiss i kollegiet på Vialundskolan : )
Det ska bli intressant med respons och att sedan dra igång med besök inom kort. 
Tänk vilken tillgång med en ledningsresurs med förmågan att skapa dokument och blanketter med juste layout och tydlig struktur.
 söndag 6 augusti 2017

Skola på vetenskaplig grund

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Snart är det dags att starta upp ett nytt läsår och här kommer tips på bra sidor där aktuell forskning, inom ett brett område, finns samlad: forskningen.se
Se även egen länk till vänster här i bloggen. Nyheter om forskningsresultat. Forskningen.se vill nå ut med resultat från offentligt finansierad forskning till allmänheten och drivs utan eget vinstintresse. Bakom oss står landets lärosäten samt ett flertal andra forskningsaktörer. Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm, Vetenskapsrådet är förvaltande organ.

Skolverket bevakar forskning inom ett antal områden. För att nå en så hög kvalitet som möjligt anlitar vi olika universitet och högskolor, det är ju där forskningen bedrivs. Sedan 2008 sammanställer och sprider Skolverket kunskap om resultat av forskning för skolan. Uppdraget har fått ökad betydelse i och med den skarpare skrivningen i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet är att öka kunskapen om forskning hos huvudmän, rektorer, lärare, förskolechefer och förskollärare så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Här länk  till Skolverkets nyhetsarkiv - forskning.
 

fredag 4 augusti 2017

Professor Lundahl inleder läsåret i Kumla

Välkomna till nytt arbetsår med föreläsning om Bedömning för lärande!                        
 
Torsdag 10 augusti inleds arbetsåret för alla lärare och ansvariga för förskoleklass med föreläsning om Bedömning för lärarande av professor Christian Lundahl i Vialundskolans aula.
Dagen börjar med drop-in mingel från 08.00. 8.40 hälsar förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand välkommen till det nya arbetsåret. Christians föreläsning är 9-12 med paus för kaffe. Efterarbete sker på respektive skola.


 
Om Christian Lundahl

                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

måndag 31 juli 2017

Åtgärdstrappa vid upplevd kränkning

1. Ingripande och samtal med inblandade 
Ingripande och utredning av vad som har hänt ska påbörjas omgående. Den person som ingriper eller får kännedom om upplevd kränkning har därefter ansvar för kränkningsutredningen och dokumentation och benämns nedan ansvarig personal. Dokumentation görs av ansvarig personal. Använd blanketten Tjänsteanteckningar (se Kumlaportalen). En kopia lämnas till mentor, en till rektor. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas. Rektor anmäler till huvudman på avsedd blankett. Uppföljningssamtal ska hållas inom en vecka av ansvarig personal och elevens mentor ska alltid hållas informerad för att kunna stötta eleven på bästa sätt och kontakta vårdnadshavarna. Om uppföljningen visar att kränkningarna upphört noteras detta på tjänsteanteckningarna och dokumentet lämnas till skolassistenten för diarieföring. En kopia lämnas till mentor och rektor. Om situationen inte förbättrats vid uppföljningssamtalet noterar ansvarig personal detta på tjänsteanteckningarna och lämnar ärendet vidare till mentor och steg 2. Mentor informerar vårdnadshavare resultat av uppföljningssamtal. 
Ansvar all personal, oavsett personalgrupp 

2. Ärendet lämnas till mentor 
Mentor tar återigen kontakt med vårdnadshavarna till alla inblandade elever. Vid behov tas en diskussion med arbetslaget/undervisande. Kontakterna/resultat av utredning/ev. åtgärder dokumenteras av mentor och lämnas till skolassistent och rektor. Även här används blanketten Tjänsteanteckningar. (se bilaga 3). 
Ansvar Mentor 

3. Trygghetsgruppen kopplas in 
Vid upprepade kränkningar, då ärendet inte förbättrats av insatser i steg 1 och 2, lämnas ärendet över till Trygghetsgruppen som ansvarar för vidare dokumentation. Mentor är delaktig i det uppföljande arbetet och samarbetar med Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen informerar Elevhälsan och rektor fortlöpande om aktuella ärenden vid EHT. Rektor rapporterar kontinuerligt till förvaltningen i aktuella ärenden. Ansvar Trygghetsgruppen, mentor. 

4. Elevhälsan och rektor 
Elevhälsan och rektor kopplas in om kränkningarna fortsätter. Rektor ansvarar för dokumentation och rapportering till huvudman samt återkoppling till mentorer. 
Ansvar Elevhälsoteam och rektor 

5. Huvudman - Förvaltning för livslångt lärande 
Huvudman fattar beslut om fortsatta åtgärder, t.ex. byte av skola. 
Åtgärderna anpassas utifrån varje enskilt fall och rektor ansvarar för uppföljning och återkoppling till mentorer. 

Ansvar Huvudman och rektor 

lördag 15 juli 2017

Vialundskolan 17/18 planering

Är lite extra gott att ha semester när vi är i fas med höstens planering och organisation.

Redan nu kan vårdnadshavare och elever ta del av schema(bas), Verksamhetsplan, Vialundsguide mm. på kommunens hemsida. Personalen får ett utskick med konferensschema, likabehandlingsplan osv när ledigheten går mot sitt slut och skolstart närmar sig. Detta är angeläget för att alla pedagoger och personal på skolan ska känna att grunderna är lagda för läsårsstart och vi kan lägga fullt fokus på eleverna och undervisningen från och med 10 aug. Tanken med utskicket är inte att man ska börja arbeta utan istället att skapa lugn och tillgång till information, alla pedagoger ska vara lediga till 100 % fram till och med 9 augusti.

Varmt välkomna till Vialundskolan kommande läsår önskas elever, personal och vårdnadshavare men detta först efter ett långt och förhoppningsvis skönt sommarlov!

Vialundskolan, Kumla kommun hemsida

tisdag 11 juli 2017

Rektors lektionsbesök - mall

Jag har vid utformning av mall för uppföljning/dokumentation av lektionsbesök utgått från aktuell forskning(källor se sista sidan i länkat dokument: Vialundsguiden 17/18 ) samt skolans återkommande systematiska kvalitetsarbete med analyser av resultat, elevenkäter, elevintervjuer samt egna och andras lektionsbesök under flera års tid.

Ett första utkast till Vialunds dokumentationsmall för: Pedagogisk uppföljning av lektion 17/18, med tydlig koppling till Lars Thorins observationsmall samt Dylan Wiliams nyckelstrategier börjar ta form. Basen är Kumla kommuns mall för pedagogisk uppföljning av lektion. Överst, här nedan, en skärmdump för att visa på hur dokumentet ser ut, längre ned en läsbar version som accepteras av blogger.
  
 
PEDAGOGISK UPPFÖLJNING AV LEKTION 17/18
Kopplad till forskning och kvalitetsarbete, se VialundsguidenDatum:      
Årskurs och ämne/område:      
Pedagog:      
Observatör:      

 

 

Berördes ej på lektion


Behöver utvecklas

Bra

Mycket bra

Utmärkt

Mål med lektionen. Vet eleverna vad de ska göra och varför? Är målen relevanta enligt Lgr 11 och förstår eleverna målen med lektionen/arbetsområdet? Är uppgifter tydliga, begränsade och finns att tillgå skriftligt/digitalt i Infomentor? Har eleverna tillgång till exempel-uppgifter, eller liknande, på olika nivåer?   

 

 

 

 

 

Innehåll. Vad är det som pågår? Genom vilka aktiviteter/diskussioner/uppgifter ska eleverna lära och visa kunskaper? Hur relaterar lektionen till Lgr 11 och kunskapskraven? Är kravnivån rimlig och kan varieras individuellt utifrån höga förväntningar? Hur kopplar pedagog undervisningen till helhet och ämnesövergripande arbete?   
  
 

 

 

 

Lärandesituationer. Hur startar lektionen/arbetspasset? Görs återkoppling till tidigare lektion/moment? Hur arbetar läraren för att föra undervisningen/aktiviteten framåt, metoder? Är undervisning förberedd och planerad? Hur arbetar läraren med metakognition och elevens självreglerade lärande i undervisningen? Är undervisningen varierad?

 

 

 

 

 

Relationskompetens/Ledarskap. Vem vänder sig läraren till? Blir alla elever bekräftade? Pratar eleverna med läraren och/eller med varandra? Hur styr läraren samtalen? Hur arbetar läraren med ordning och reda, arbetsro och studiefokus i gruppen? På vilket sätt har eleven del i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen?  Beslutar pedagog om platser och gruppindelningar? Pojkar/flickor?   
   
 

 

 

 

Betyg/Bedömning. Förekommer det bedömningssituationer? Hur hanteras dessa av pedagogen? På vilka grunder blir eleverna bedömda? Är eleverna medvetna om att de blir bedömda? Finns tydliga exempel på formativ bedömning/kamratbedömning? Används och tydliggörs exempeluppgifter på olika nivå?
   
 

 

 

 

Särskilda behov och extra anpassningar. Vilka extra anpassningar finns behov av och görs? Anpassas gruppens lärande utifrån elever med särskilda behov? Vilka hjälpmedel används? Hur arbetar besökt pedagog och övriga resurser med en flexibel pedagogik med elevfokus? Tavelstruktur/inläst material/enskilda skriftliga instruktioner/bildstöd? Hur arbetar pedagog med den fysiska arbetsmiljön, rörelse i klassrummet och brain breaks?   

 

 

 

 

 

Avslut och utvärdering. Hur avslutas lektionen? ? Hur planerar pedagog att utvärdera sin undervisning/arbetsområdet i dialog med elever samt delge kring detta och reglera kommande arbetsområde utifrån behov?
  
 

 

 
 


Positivt:
 
 
 
Behöver/kan utvecklas:
 
 
 
Hur ska pedagogen utveckla detta och hur möjliggörs insatser/åtgärder(sätt upp gemensamma mål med rektor/kollega):
 
 
 
Övriga reflektioner av lektionen:
 
 
 

Dylans fem nyckelstrategier för utveckling av undervisningen