Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 5 november 2017

Bedömning av skolans kvalité för vidare verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling
Mall gjord av Lars Thorin, dock i omarbetat digitaliserad layout av ledningsresurs Marika Jonsson på Vialundskolan i Kumla kommun. Fungerar väl som diskussionsunderlag i mindre grupper/arbetslag på t.ex. APT för att ringa in var fokus bör ligga då det kommer till verksamhetsutveckling. 

Bedömning av skolans kvalité

Diskutera och gör en gemensam bedömning för respektive område i matrisen nedan

Område
Acceptabel nivå
Bra nivå
Utmärkt nivå
1
Normer och värden
Skolan arbetar vid enstaka tillfällen med de olika diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning i undervisningen. Olika typer av kränkningar och mobbningsärenden hanteras skyndsamt av skolans personal och elevhälsoteam
Skolan arbetar regelbundet aktivt och förebyggande med de olika diskriminerings-grunderna kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning i undervisningen. Olika typer av kränkningar och mobbningsärenden hanteras skyndsamt och med bra resultat av skolans personal och elevhälsoteam
Skolan arbetar ofta aktivt och förebyggande med de olika diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning i undervisningen. Olika typer av kränkningar och mobbningsärenden hanteras skyndsamt med goda resultat av skolans personal och elevhälsoteam
Kommentar:

Åtgärder?

Klicka eller tryck här för att ange text.
2
Kunskapssyn och lärande
Skolans arbete utgår i huvudsak från läroplanens långsiktiga förmågor. Klassrumsarbetet präglas till viss del av en lärmiljö som är kreativ, inspirerande och lustfylld. Eleverna vet till viss del vad de ska lära sig inom olika arbetsområden

Skolans arbete utgår ofta från läroplanens långsiktiga förmågor. Klassrumsarbetet präglas ofta av en lärmiljö som är kreativ, inspirerande och lustfylld. Eleverna vet ofta vad de ska lära sig inom olika arbetsområden
Skolans arbete utgår alltid från läroplanens långsiktiga förmågor. Klassrumsarbetet präglas alltid av en lärmiljö som är kreativ, inspirerande och lustfylld. Eleverna vet alltid vad de ska lära sig inom olika arbetsområden
Kommentar

Åtgärder?


Klicka eller tryck här för att ange text.


3
Arbete med barn i behov av särskilt stöd och anpassning av lärmiljöerna
Klassrumsarbetet anpassas i huvudsak efter barn i behov av särskilt stöd. Stödåtgärder vidtas till viss del då elever riskerar att ej nå målen eller då eleverna vill nå längre i sin kunskapsutveckling
Klassrumsarbetet anpassas ofta efter barn i behov av särskilt stöd. Stödåtgärder vidtas ofta då elever riskerar att ej nå målen eller då de vill nå längre i sin kunskapsutveckling. Stödet ger ofta önskat resultat på elevernas kunskaper
Klassrumsarbetet anpassas alltid efter barn i behov av särskilt stöd. Stödåtgärder vidtas alltid då elever riskerar att ej nå målen eller då de vill nå längre i sin kunskapsutveckling. Stödet ger gott resultat på elevernas kunskaper
Kommentar:

Åtgärder?

Klicka eller tryck här för att ange text.


4
Skolans förmåga att arbeta med läroplanens kapitel 1 och 2
Skolans arbete präglas till viss del av samarbete mellan elever, lust, nyfikenhet, kreativitet, kommunikation, språkutveckling. Arbetet sker till viss del i demokratiska arbetsformer där elevernas intressen tas tillvara
Skolans arbete präglas ofta av samarbete mellan elever, lust, nyfikenhet, kreativitet, kommunikation, språkutveckling. Arbetet sker ofta i demokratiska arbetsformer där elevernas intressen tas tillvara
Skolans arbete präglas alltid av samarbete mellan elever, lust, nyfikenhet, kreativitet, kommunikation, språkutveckling. Arbetet sker alltid i demokratiska arbetsformer där elevernas intressen tas tillvara
Kommentar:

Åtgärder?

Klicka eller tryck här för att ange text.
5
Bedömning av elevers kunskaper
Eleverna bedöms till viss del på hur väl de klarar förmågorna i kunskapskraven. Formativ bedömning sker till viss del i klassrummen. Elevernas tankar utmanas till viss del via förståelsefördjupande frågor. Omdömen inför utvecklingssamtal handlar till viss del om kunskapskraven
Eleverna bedöms ofta på hur väl de klarar förmågorna i kunskapskraven. Formativ bedömning sker ofta i klassrummen. Elevernas tankar utmanas ofta via förståelsefördjupande frågor. Omdömen inför utvecklingssamtal handlar ofta om kunskapskraven och innehåller ibland hur eleven ska få träna vidare i skolan
Eleverna bedöms alltid på hur väl de klarar förmågorna i kunskapskraven. Formativ bedömning sker alltid i klassrummen. Omdömen inför utvecklingssamtal handlar alltid om kunskapskraven och innehåller även i de flesta fall hur eleven ska få träna vidare i skolan

Kommentar:

Åtgärder?

Klicka eller tryck här för att ange text.
6
Ledarskap och samarbete
Skolan leds till viss del med en vision och långsiktiga mål. Ledarskapet pekar till viss del ut vägen mot målet för medarbetare, elever och vårdnadshavare. Lärares ledarskap i klassrummet präglas till viss del av tydlighet och en meningsfull och intressant undervisning

Skolan leds ofta med en vision och långsiktiga mål. Ledarskapet pekar ofta ut vägen mot målet för medarbetare, elever och vårdnadshavare. Lärares ledarskap i klassrummet präglas ofta av tydlighet och en meningsfull och intressant undervisning
Skolan leds alltid med en vision och långsiktiga mål. Ledarskapet pekar alltid ut vägen mot målet för medarbetare, elever och vårdnadshavare. Lärares ledarskap i klassrummet präglas alltid av tydlighet och en meningsfull och intressant undervisning
Kommentar:Klicka eller tryck här för att ange text.
7
Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av verksamhetens kvalité
Skolan följer till viss del upp skolans kunskapsresultat på ämnes och klassnivå. En analys gör ibland utifrån kunskapsresultaten och den undervisning som bedrivs. Stödåtgärder följs till viss del upp och utvärderas. Resultaten kopplas till viss del mot skolans förutsättningar
Skolan följer ofta upp skolans kunskapsresultat på ämnes och klassnivå. En analys görs ofta utifrån kunskapsresultat och den undervisning som bedrivs. Stödåtgärder följs ofta upp och utvärderas. Resultaten kopplas ofta mot skolans förutsättningar
Skolan följer alltid upp skolans kunskapsresultat på ämnes och klassnivå. En analys gör alltid utifrån kunskapsresultaten och den undervisning som bedrivs. Stödåtgärder följs alltid upp och utvärderas. Resultaten kopplas alltid mot skolans förutsättningar
Kommentar:Klicka eller tryck här för att ange text.

Matris hämtad från Lars Thorin https://lartho.wordpress.com/pedagogiskt-ledarskap


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar