Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 31 juli 2017

Åtgärdstrappa vid upplevd kränkning

1. Ingripande och samtal med inblandade 
Ingripande och utredning av vad som har hänt ska påbörjas omgående. Den person som ingriper eller får kännedom om upplevd kränkning har därefter ansvar för kränkningsutredningen och dokumentation och benämns nedan ansvarig personal. Dokumentation görs av ansvarig personal. Använd blanketten Tjänsteanteckningar (se Kumlaportalen). En kopia lämnas till mentor, en till rektor. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas. Rektor anmäler till huvudman på avsedd blankett. Uppföljningssamtal ska hållas inom en vecka av ansvarig personal och elevens mentor ska alltid hållas informerad för att kunna stötta eleven på bästa sätt och kontakta vårdnadshavarna. Om uppföljningen visar att kränkningarna upphört noteras detta på tjänsteanteckningarna och dokumentet lämnas till skolassistenten för diarieföring. En kopia lämnas till mentor och rektor. Om situationen inte förbättrats vid uppföljningssamtalet noterar ansvarig personal detta på tjänsteanteckningarna och lämnar ärendet vidare till mentor och steg 2. Mentor informerar vårdnadshavare resultat av uppföljningssamtal. 
Ansvar all personal, oavsett personalgrupp 

2. Ärendet lämnas till mentor 
Mentor tar återigen kontakt med vårdnadshavarna till alla inblandade elever. Vid behov tas en diskussion med arbetslaget/undervisande. Kontakterna/resultat av utredning/ev. åtgärder dokumenteras av mentor och lämnas till skolassistent och rektor. Även här används blanketten Tjänsteanteckningar. (se bilaga 3). 
Ansvar Mentor 

3. Trygghetsgruppen kopplas in 
Vid upprepade kränkningar, då ärendet inte förbättrats av insatser i steg 1 och 2, lämnas ärendet över till Trygghetsgruppen som ansvarar för vidare dokumentation. Mentor är delaktig i det uppföljande arbetet och samarbetar med Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen informerar Elevhälsan och rektor fortlöpande om aktuella ärenden vid EHT. Rektor rapporterar kontinuerligt till förvaltningen i aktuella ärenden. Ansvar Trygghetsgruppen, mentor. 

4. Elevhälsan och rektor 
Elevhälsan och rektor kopplas in om kränkningarna fortsätter. Rektor ansvarar för dokumentation och rapportering till huvudman samt återkoppling till mentorer. 
Ansvar Elevhälsoteam och rektor 

5. Huvudman - Förvaltning för livslångt lärande 
Huvudman fattar beslut om fortsatta åtgärder, t.ex. byte av skola. 
Åtgärderna anpassas utifrån varje enskilt fall och rektor ansvarar för uppföljning och återkoppling till mentorer. 

Ansvar Huvudman och rektor 

lördag 15 juli 2017

Vialundskolan 17/18 planering

Är lite extra gott att ha semester när vi är i fas med höstens planering och organisation.

Redan nu kan vårdnadshavare och elever ta del av schema(bas), Verksamhetsplan, Vialundsguide mm. på kommunens hemsida. Personalen får ett utskick med konferensschema, likabehandlingsplan osv när ledigheten går mot sitt slut och skolstart närmar sig. Detta är angeläget för att alla pedagoger och personal på skolan ska känna att grunderna är lagda för läsårsstart och vi kan lägga fullt fokus på eleverna och undervisningen från och med 10 aug. Tanken med utskicket är inte att man ska börja arbeta utan istället att skapa lugn och tillgång till information, alla pedagoger ska vara lediga till 100 % fram till och med 9 augusti.

Varmt välkomna till Vialundskolan kommande läsår önskas elever, personal och vårdnadshavare men detta först efter ett långt och förhoppningsvis skönt sommarlov!

Vialundskolan, Kumla kommun hemsida

måndag 10 juli 2017

Framgång i undervisningen


Semestern har börjat och mannen i mitt liv ägnar sig åt bilen vars växellåda(eller nåt - whatever) rasade under helgen. I och med isolering här ute på landet passar det då bra att jag ägnar mig åt skolans fortsatta utvecklingsområden, att ytterligare utveckla och förbättra undervisningen, med fokus på lektionsbesök samt uppföljande samtal. 

 
Lars Thorins arbete har varit grunden för den mall vi i Kumla komun nyttjat, för dokumentation och uppföljning av verksamhetsbesök, under senaste åren och detta då i digitaliserad form med hjälp av Infomentor coach. Dessvärre  har Infomentor coach sagt upp sitt avtal med mycket kort varsel och vi behöver tänka nytt till hösten. 
Forskning och evidens utgör grunden i arbetet  och genomläsning av Skolinspektionens forskningsrapport blir första steget mot framtagandet av nya mallar. Nedan sammanfattningen och länk till rapporten på Skolverkets hemsida: Några viktiga slutsatser

Här är några slutsatser som Skolinspektionen tar fasta på  utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer:
  • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens. 
  • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt. 
  • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter. 
  • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte. 
  • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.
Plockat från Skolverkets hemsida 2017-07-10,


 

Självklart ska jag fiska goda exempel på mallar för verksamhetsbesök och Twitter är alltid en bra start. 

onsdag 5 juli 2017

Skolans rutiner och systematiska kvalitetsarbete

Nu är vår reviderade Vialundsguide 17/18 klar
 
Utifrån Vialundskolans systematiska kvalitetsarbete och då främst personalens analys av resultat, intervjuer och enkäter + kollegialt arbete och lärande, arbetas årligen fram en Vialundsguide.
 
Här tydliggörs bl.a. skolans rutiner och struktur samt kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete. 
Personalen lyfter i årliga utvärderingar fram guiden som en av skolans framgångsfaktorer då det kommer till att skapa struktur, rutiner och ett medvetet arbete med att ständigt utveckla undervisningen och verksamheten.
 
Dokumentet i sin helhet finns att tillgå på Kumla kommuns hemsida(Barn- och utbildning - grundskolor-Vialundskolan).
 
Eller klicka på länken: Vialundsguiden på Kumla kommuns hemsida