Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 10 juli 2017

Framgång i undervisningen


Semestern har börjat och mannen i mitt liv ägnar sig åt bilen vars växellåda(eller nåt - whatever) rasade under helgen. I och med isolering här ute på landet passar det då bra att jag ägnar mig åt skolans fortsatta utvecklingsområden, att ytterligare utveckla och förbättra undervisningen, med fokus på lektionsbesök samt uppföljande samtal. 

 
Lars Thorins arbete har varit grunden för den mall vi i Kumla komun nyttjat, för dokumentation och uppföljning av verksamhetsbesök, under senaste åren och detta då i digitaliserad form med hjälp av Infomentor coach. Dessvärre  har Infomentor coach sagt upp sitt avtal med mycket kort varsel och vi behöver tänka nytt till hösten. 
Forskning och evidens utgör grunden i arbetet  och genomläsning av Skolinspektionens forskningsrapport blir första steget mot framtagandet av nya mallar. Nedan sammanfattningen och länk till rapporten på Skolverkets hemsida: Några viktiga slutsatser

Här är några slutsatser som Skolinspektionen tar fasta på  utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer:
  • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens. 
  • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt. 
  • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter. 
  • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte. 
  • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.
Plockat från Skolverkets hemsida 2017-07-10,


 

Självklart ska jag fiska goda exempel på mallar för verksamhetsbesök och Twitter är alltid en bra start. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar