Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 28 februari 2016

Angeläget: Caroline Engvall besöker Kumla

Angeläget


I slutet av april kommer Caroline Engvall till Vialundskolan i Kumla och pratar om nätet och de mörka krafter som finns där. Angeläget och viktigt att vi lyfter och tar tid till att prata om barn och ungas utsatthet på nätet även om det är svårt! 

Caroline är en författare som svarar snabbt vid kontakt och möter upp på ett oerhört engagerat sätt då det kommer till förfrågan om att föreläsa för våra ungdomar. Caroline går att boka via flera talarförmedlingar bl.a här: 

http://www.kvinnligatalare.se/caroline-engvall/


Caroline Engvall

MODIG RÖST FÖR UNGDOMAR 
Caroline Engvall är författare till de uppmärksammade böckerna 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn och Virtuell våldtäkt. Hon föreläser om unga som använder sex som ångestdämpning, barn i svensk sexhandel samt konsekvenserna av spridda sexuella bilder och filmer på internet. Temat är genomgående vilka de utsatta barnen är, deras egna berättelser, samt hur vuxenvärlden kan se och hjälpa. Bland åhörarna finns alla som möter barn och ungdomar i sitt yrke.

fredag 26 februari 2016

Ta it-tempen på din skola!

Ta it-tempen på din skola och/eller i hela kommunen. 

Här: http://lika.skl.se

Du får fram ett diagram som visualiserar hur skolan/kommunen ligger till inom olika områden och dessutom en handlingsplan där åtgärder verkligen tydliggörs.

Smidigt och enkelt.

Att använda LIKA, it-tempen för skola och förskola

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:
  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning

 

torsdag 25 februari 2016

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal på Vialundskolan i Kumla vårterminen 2016 har rullat igång, gäller från och med denna termin för samtliga årskurser 6-9. Inför dessa samtal förbereder sig eleverna, i dialog med samtliga undervisande lärare, och detta dokumenteras i matris för respektive ämne(se nedan). Den formativa bedömningen utgör grunden i arbetet med de elevledda utvecklingssamtalen och är ett led i skolans arbete med att utöka elevernas delaktighet och möjlighet till ansvarstagande för sin skolgång.

Arbetet med de elevledda utvecklingssamtal har initierats av pedagoger på Vialundskolan och samordnas av förstelärarna, de första utvärderingarna visar på klart positiva resultat.

Detta sätt att arbeta med utvecklingssamtal leder till att eleverna tar ett grepp om sina studier och ytterligare involveras i sin egen inlärning.
Möjlighet ges till både elever, vårdnadshavare och pedagoger att ha en direkt dialog om respektive ämne då alla undervisande pedagoger finns på plats vid samtalet. 

Exempel från ett ämne nedan(idrott)
Samtalet resulterar i en framåtsyftande IUP. Denna läggs in i skolans lärplattform.

Mall nedan Copyright: Michael Pihl, idrottslärare på Vialundskolan 

Inför mitt utvecklingssamtal
För att du ska förstå ditt terminsbetyg bättre och veta vad det är du måste förbättra ska du fylla i, utifrån skolportalens bedömningar, matriserna nedanför.

Idrott & hälsa


F(visade inte tillräckliga kunskaper)
E
C
A

Förmåga 1

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang


Förmåga 2

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil


Förmåga 3

Genomföra och anpassas utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer


Förmåga 4

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
                                                                                                           
Ej genomförda förmågor:_____________________________  Betyg:__________________

Det här behöver jag förbättra/utveckla under terminen:      
söndag 7 februari 2016

Tankekarta i matematik för eleven

Ur Fokusrapport dyskalkyli 2015:

Tankekarta för utredning:


Alternativt underlag i det formativa arbetet i matematikämnet med elever, tänker jag.
Varför då? Jo vid samtal med SPSM och i det kollegiala lärandet med matematiklärare på Vialundskolan kommer vi fram till följande:

- Vi behöver bli ännu mer specifika i våra samtal kring elevers starka sidor och vilka utvecklingsområden som finns. Det behöver bli tydligt för eleverna vilka delar som skapar helheten och ämnet vi kallar matematik.

- Vid våra elevledda utvecklingssamtal, och i det dagliga arbetet, måste eleverna känna att de äger och kan använda begrepp och ett språk om matematikämnet för att kunna ringa in och sätta upp mål.

- Överlämnande mellan skolår och stadier kan utvecklas. Ibland kan man vid överlämnande få höra att eleven "har allmänt svårt för matematik", utan att det blir mer specifikt än så, det är inte good enough. Hur tar vi tillvara och bygger vidare på de kunskaper som finns?

Vi diskuterade att använda tankekartan/mallen i det dagliga arbetet och tillsammans med eleverna göra en självskattning och på så sätt tydliggöra styrkor och utvecklingsområden.

Här kan man ta del av hela rapporten(som tankekartan är plockad från):

Fokusrapport - Dyskalkyli 2015, Stockholms läns landsting