Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 26 juni 2017

Årshjul systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018Varje period leder arbetslagledarna arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under arbetslagsträffarna. Detta dokumenteras och följs upp i Kumlaportalen. Punkterna nedan diskuteras utifrån följande tre frågeställningar:
Var är vi nu?
Vart vill vi nå?
Hur ska vi komma dit? (Konkreta åtgärder)

§  Formativ bedömning - BFL (BFL-piloter leder arbetet i arbetslagen) med fokus på att utveckla klassrumspraktiken och involvera eleverna i deras lärande. Arbetet utgår ifrån Dylan Williams fem nyckelstrategier.


§  Värdegrundsarbete; fokus på normkritik och personalgruppens relationskompetens bl.a. utifrån ICDP och MI. Motiverande arbete för att nå alla elever och resultatskillnader pojkar-flickor är inringade utvecklingsområden samt vidare diskussioner kring inkludering. Arbetet leds av elevhälsans personal.
              Ämneslag
På torsdagarna arbetar vi med kollegialt arbete i mer flexibel form. Planering, uppföljning och utvärdering av arbetet i ämneslag: SO, NO, språk och PREST. Vissa torsdagar möjliggörs även kommunövergripande ämnesarbete.
 

Ämneslagens uppdrag

·         Upprätta pedagogiska planeringar som läggs in i Infomentor. 

·         Planera undervisningen för en bra progression mellan årskurserna och arbeta över ämnesgränserna. Genom att sammanföra kunskapskraven i olika ämnen minskas arbetsbördan och undervisningen skapar en helhet för eleverna.

·         Utveckla ämnesdidaktiken genom att ta del av forskning, aktuell litteratur samt kompetensutveckling genom kollegialt lärande.

·         För ämnesanslagen köpa in material som tillgodoser kraven på ett allsidigt undervisningsmaterial som gynnar en varierad undervisning.

Ämneslaget har ett gemensamt utvecklingsansvar för elevernas lärande. Det betyder att ämneslagen ska sträva efter att organisera arbetet, fördela/omfördela resurser och gruppera eleverna på det sätt som ger elever bästa möjliga stöd för sitt lärande. Även de elever som är i behov av extra utmaningar ska få sina behov tillfredsställda. Grunden i vårt arbete är ett inkluderande arbetssätt med flexibel pedagogik. Vi lärare är resurser för eleverna.

Ämneskonferenserna används bl.a. till pedagogiska och metodiska diskussioner för att finna lösningar och pröva nya vägar fram för ökad måluppfyllelse. Allt arbete utgår från ett medvetet elevfokus.
Lärgrupper, där vissa är kommunövergripande, träffas cirka en gång i månaden med fokus på planering, uppföljning och utvärdering av arbetet inom följande områden:
 
§  BFL
§  Matematik
§  Svenska och SVA
§  Trygghetsgruppen (likabehandlingsarbete)

Ämnesövergripande arbete enligt treårsmodell:
För att minska snuttifieringen, finna beröringspunkter, se helheten och helt enkelt utöka samarbetet mellan ämnen, elevgrupper och pedagoger så har vi tre teman som vi arbetar kring. Läsåret 2017/2018, se markerat år. 
v. 34-43                                                       v. 45-51                                             v. 2-23
Läsår 1  Demokrati                                     Kommunikation                              Kultur och skapande
Läsår 2  Barnkonventionen                       Identitet-relationer                       Hållbar utveckling
Läsår 3  Entreprenörskap                       Hälsa och livsstil                           Internationalisering
   

 

lördag 24 juni 2017

Puls för lärande

Puls för lärande på Vialundskolan
 
Från och med höstterminen 2017 har samtliga elever på Vialundskolan 7-9 rörelse på schemat fem dagar i veckan. Vi har utökat pulsen med en årskurs per läsår sedan 2015 och nu är ÄNTLIGEN alla elever involverade. Detta innebär två pass i idrott och tre så kallade pulspass, per vecka, för våra elever. Utöver obligatoriska idrottslektioner och pulspass kan eleverna på Vialundskolan även välja att ha elevens val Hälsa och idrott. Kring dessa pass samverkar elevhälsan med pedagoger för ett helhetsperspektiv kring mående, hälsa och rörelse.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-testar-svt-reportern-pulspass


Hela kollegiet på Vialundskolan nyttjade del av KUP-dagar nu i juni 2017 till att praktisera pulspass under ledning av idrottslärarna. Alla pedagoger, som vill och önskar, deltar på pulspassen under sin arbetsplatsförlagda tid under kommande läsår. På detta sätt erbjuder skolan utökad friskvård och idrottslärarna har vid utvärdering fått mycket positivt respons från eleverna då fler pedagoger tagit aktiv del i passen.

Forskningen är enig och även regeringen går på Vialundskolans linje:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/samling-for-daglig-rorelse
http://www.lb07.se/uploads/File/klubben/2012/bunkefloprojektet.pdf
https://urskola.se/Produkter/195106-UR-Samtiden-Pulstraning-och-inlarning-Pulstraning-okar-inlarning
 

lördag 3 juni 2017

Forskningsbaserat arbetssätt
På Vialundskolan arbetar vi vidare med att utveckla vår undervisning, höstterminens konferensschema och KUP-dagar fylls med arbete kring:

  • BFL-formativ bedömning
  • Kollegialt lärande i ämneslag, arbetslag och lärgrupper
  • Elevledda utvecklingssamtal
  • Arbete med vår relationskompetens och framgångsrikt motiverande arbete

Höstens KUP-dagar inleds med Christian Lundahl och vi hoppas på ett långsiktigt samarbete med Örebro universitet med utgångspunkt i vårt Puls för lärande.

Vårt arbete summeras väl i bild nedan plockad från Skolverkets hemsida: