Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 31 juli 2017

Åtgärdstrappa vid upplevd kränkning

1. Ingripande och samtal med inblandade 
Ingripande och utredning av vad som har hänt ska påbörjas omgående. Den person som ingriper eller får kännedom om upplevd kränkning har därefter ansvar för kränkningsutredningen och dokumentation och benämns nedan ansvarig personal. Dokumentation görs av ansvarig personal. Använd blanketten Tjänsteanteckningar (se Kumlaportalen). En kopia lämnas till mentor, en till rektor. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas. Rektor anmäler till huvudman på avsedd blankett. Uppföljningssamtal ska hållas inom en vecka av ansvarig personal och elevens mentor ska alltid hållas informerad för att kunna stötta eleven på bästa sätt och kontakta vårdnadshavarna. Om uppföljningen visar att kränkningarna upphört noteras detta på tjänsteanteckningarna och dokumentet lämnas till skolassistenten för diarieföring. En kopia lämnas till mentor och rektor. Om situationen inte förbättrats vid uppföljningssamtalet noterar ansvarig personal detta på tjänsteanteckningarna och lämnar ärendet vidare till mentor och steg 2. Mentor informerar vårdnadshavare resultat av uppföljningssamtal. 
Ansvar all personal, oavsett personalgrupp 

2. Ärendet lämnas till mentor 
Mentor tar återigen kontakt med vårdnadshavarna till alla inblandade elever. Vid behov tas en diskussion med arbetslaget/undervisande. Kontakterna/resultat av utredning/ev. åtgärder dokumenteras av mentor och lämnas till skolassistent och rektor. Även här används blanketten Tjänsteanteckningar. (se bilaga 3). 
Ansvar Mentor 

3. Trygghetsgruppen kopplas in 
Vid upprepade kränkningar, då ärendet inte förbättrats av insatser i steg 1 och 2, lämnas ärendet över till Trygghetsgruppen som ansvarar för vidare dokumentation. Mentor är delaktig i det uppföljande arbetet och samarbetar med Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen informerar Elevhälsan och rektor fortlöpande om aktuella ärenden vid EHT. Rektor rapporterar kontinuerligt till förvaltningen i aktuella ärenden. Ansvar Trygghetsgruppen, mentor. 

4. Elevhälsan och rektor 
Elevhälsan och rektor kopplas in om kränkningarna fortsätter. Rektor ansvarar för dokumentation och rapportering till huvudman samt återkoppling till mentorer. 
Ansvar Elevhälsoteam och rektor 

5. Huvudman - Förvaltning för livslångt lärande 
Huvudman fattar beslut om fortsatta åtgärder, t.ex. byte av skola. 
Åtgärderna anpassas utifrån varje enskilt fall och rektor ansvarar för uppföljning och återkoppling till mentorer. 

Ansvar Huvudman och rektor 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar